Intelekt a inovácie, ktoré pomáhajú. Súťaž TOP študentská práca pozná výhercov

Študenti Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) vo svojich záverečných prácach opäť preukázali šikovnosť a intelekt. Avšak len traja z nich získali cenu TOP študentská práca za skvelé nápady, ktoré majú biznisový potenciál. Vyhlasovateľom súťaže je Univerzitný vedecký park Technicom a Innovlab Startup center Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.  

V súťaži TOP študentská práca sú záverečné práce študentov hodnotené v troch tematických okruhoch: SMART CITY, HEALTH, INDUSTRY. 

„Na technickej univerzite si nevieme predstaviť každodenný život bez vedy, vzdelávania, výskumu a bez úzkej spolupráce s partnermi. Aj táto súťaž je výsledkom dlhoročnej spolupráce našej univerzity s Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Je to aj motivácia pre našich študentov a ich školiteľov, keďže majú záverečné témy reálny vplyv na spoločnosť, o to viac, keď majú biznisový potenciál. Spolupráca študentov s priemyselnými partnermi je veľmi dôležitá. My ju veľmi radi podporujeme. Aj súťaž TOP študentská práca má reálny dopad na to, aby sme zabránili odlivu mozgov z našej krajiny,“ hovorí Dr.h.c. prof.Ing. Anton Čižmár, CSc., prorektor pre Inovácie a transfer technológií TUKE.

Zdroj foto: Innovlab startup center DT ITSO SK

Výherné práce s biznisovým potenciálom 

Prepájanie študentov a biznisovej sféry je dôležité. Študenti majú jednoduchšiu šancu uplatniť sa na trhu práce, či už vo firmách, ktoré sídlia v našom regióne alebo pri vytvorení vlastného startupu.

„Spolupráca medzi firmou a TUKE je veľmi dôležitá, nakoľko univerzita produkuje študentov, ktorí sa vedia okamžite uplatniť na trhu práce. Z tohto modelu profituje ako univerzita, tak aj firma, pretože študent už pozná jej požiadavky. Spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia cíti zodpovednosť za mladé talenty a ich podporovanie,“ vysvetľuje Gabriel Fedák, zástupca spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

Predstavujeme víťazné práce súťaže TOP študentská práca 

Kategória Smart City: 

Víťaz: Adriana Novotná 

Téma: Hotel – analýza využitia slnečnej energie a tepelných čerpadiel pre energetickú bilanciu bazénov 

Víťazná TOP práca v kategórii Smart City sa venovala téme obnoviteľných zdrojov energie v hotelových zariadeniach. Adriana sa vo svojej práci zamerala predovšetkým na slnečnú energiu a tepelné čerpadlá a ich využitie na prevádzku bazénov v hotelových zariadeniach. 

„Vo svojej práci analyzujem spätné získavanie tepla z vody, vypustenej z bazénov na ohrev, a následne do bazéna opätovne napustenej. Téma obnoviteľných zdrojov energie je v súčasnosti veľmi populárna, preto vidím prínos práce pre všetky hotelové zariadenia na Slovensku,“ vysvetľuje Adriana. 

Zdroj foto: Innovlab startup center DT ITSO SK

Gabriel využil technológiu pulzujúceho vodného prúdu

Kategória Health: 

Víťaz: Gabriel Stolárik 

Téma: Úpravy povrchov biomateriálov pulzujúcim vodným prúdom pre zubné a bedrové implantáty 

Gabrielova záverečná práca sa zaoberala témou, ktorá má svoje uplatnenie v oblasti zdravotníctva – Úpravy povrchov biomateriálov pulzujúcim vodným prúdom pre zubné a bedrové implantáty. Aj keď názov Gabrielovej práce znie zložito, nenechajte sa tým odradiť. 

„Moja práca sa zaoberala úpravami povrchov biomateriálov, pomocou novej hybridnej technológie pulzujúceho vodného prúdu. Snažil som sa využiť túto novú technológiu pre nové aplikovanie a nájsť jej využitie v reálnej praxi. Vytvorili sme vzorky, pri ktorých sme zistili, že je možné túto technológiu v biomedicíne využiť. Dosiahli sme optimálne parametre povrchovej drsnosti. No musíme skúmať danú problematiku pre zistenie potrebnej energie pre odtrhnutie kostného cementu od povrchu vzorky tak, aby nedochádzalo ku zlyhaniu implantátu u pacienta,“ hovorí víťaz v kategórii Health. 

Výsledky Gabrielovej práce ukazujú potenciál konkurencieschopnosti tejto technológie. V práci taktiež poukazuje na to, že je možné vytvoriť povrch, ktorý je dobre “zmáčavý”. To je dôležité, aby sa mohla vytvoriť pevná fixácia medzi implantátom a povrchom kosti. 

„Všetky naše experimenty sme zhotovili po konzultácii s odborníkmi ako z TUKE, tak aj s odborníkmi z biomedicínskeho odboru. Naše ďalšie experimenty sa budú zaoberať hlbším skúmaním, či sa kostný cement bude vedieť dobre usadiť a zafixovať na povrchu vzorky,“  dodáva Gabriel.

Zdroj foto: Innovlab startup center DT ITSO SK

V kategórii Priemysel súťažilo najviac študentov

Kategória Industry: 

Víťaz: Michaela Ružíčková 

Téma: Čistenie roztoku od prímesí olova po lúhovaní úletov vznikajúcich zo sekundárnej výroby medi 

Do kategórie Priemysel sa prihlásilo so svojimi prácami najviac študentov. So svojím nápadom však zvíťazila Michaela. Zaoberala sa čistením roztokov od prímesí olova po lúhovaní úletov, ktoré vznikajú zo sekundárnej výroby medi, čo má aj environmentálny charakter. 

„Prínosom mojej práce je získanie predajného produktu z nebezpečného odpadu, ktorý by inak skončil na skládke. Tým by tvoril ekologickú záťaž. Výsledkom práce bolo získanie síranu olovnatého, ktorý bol získaný z úletu zo sekundárnej výroby medi. Okrem toho sme z úletu získali roztok. Ten môžeme ďalej spracovať a získať zinok,“ vysvetľuje. 

Zdroj foto: Innovlab startup center DT ITSO SK

Pri výskume Michaela aktívne spolupracovala so slovenskou recyklačnou spoločnosťou. Mala od nej dostupné vzorky a aj oponentúry jej práce sa zhostili odborníci, ktorí sa zaoberajú touto témou.  

„Myslím, že moja práca má potencial na to, aby sa využívala v oblasti priemyslu, nakoľko pojednáva o využití nebezpečného odpadu na získanie predajných produktov,“ dopĺňa na záver Michaela. 

Zdroj foto: Innovlab startup center DT ITSO SK

Každá študentská práca reálne prepojila prax s biznisom

Do finálne sa zo všetkých prihlásených prác dostalo 11 najlepších. Tri najlepšie práce spolupracovali s odborníkmi a firmami, ktoré im pomáhali ako pri výskume, tak aj pri uplatnení v reálnom živote. 

„Tento ročník bol o to zaujímavejší, že sa nám zvýšila účasť aj kvalita prihlásených prác, preto ho hodnotím veľmi pozitívne. Vo finále sme hodnotili 11 záverečných prác, no do súťaže sa ich prihlásilo mnohonásobne viac. Osobne som bol prítomný v porote a práca v kategórií Priemysel, ktorej výskum podporili aj Kovohuty, má reálne využitie v praxi. Ide teda o výskum, ktorý študenti zhmotnili do fyzického produktu. To je aj pointou tejto súťaže – premena teoretickej práce na produkt, a teda zároveň práce prepájať s biznisom,“ dodáva na záver Milan Varga, manažér Innovlab startup centra, DT ITSO SK.

LEMUR